- Reklama -magazín

Podvojné účetnictví – způsob jak dostát zákonným povinnostem při podnikání

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Podvojné účetnictví, dnes nazývané pouze účetnictví, se řídí zejména Zákonem o účetnictví a Zákonem o daních z příjmů. Hlavním povinným výstupem je přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. A aby podnikatelské subjekty splnily své povinnosti, slouží jim podvojné účetnictví a i to má své podmínky. Vysvětlíme si několik základních definic a pojmů v této oblasti.

Podvojné účetnictví se dělí na:

Finanční účetnictví – Zaměřuje se na sledování majetku, závazků, kapitálu a činností účetní jednotky jako celku, jeho styku s okolím a zajišťování hospodářského výsledku za celý podnikatelský subjekt.

Manažerské účetnictví – Poskytuje podrobné informace o průběhu podnikatelských činností uvnitř podnikatelského subjektu (účetní jednotky) a dělí se na:

 • Vnitropodnikové informace a doklady.
 • Kalkulace jednotlivých hospodářských operací.
 • Operativní evidence účetních případů.
 • Vnitropodniková statistika a rozpočetnictví.

Charakteristika podvojného účetnictví:

 • Podvojné účetnictví je uzavřený systém, který má za úkol zachytit všechny účetní operace v účetní jednotce včetně pohledávek a závazků.
 • Základním principem podvojného účetnictví je, že každá účetní operace ovlivní stav minimálně dvou položek.
 • Každý účetní případ musí být zachycen minimálně na dvou různých účtech a na dvou různých stranách účtu.
 • Hlavním účetním výkazem podvojného účetnictví je rozvaha.

Účetní rozvaha:

 • Charakteristické pro účetní rozvahu je ta skutečnost, že platí pouze jediný den, kterému se říká rozvahový den.
 • V podniku totiž probíhají nepřetržité změny, které stav jednotlivých rozvahových položek neustále mění.
 • Z výše popsaného důvodu, rozvaha nevyhovuje pro každodenní zachycování hospodářských operací, a proto se každá položka rozepisuje na samostatný účet, na kterém se zachycují jednotlivé změny.

Každý účet v podvojném účetnictví má dvě strany:

Levá strana    Tato strana se nazývá debetní a označuje se jako strana „Má dáti“.

Pravá strana   Tato strana se nazývá kreditní a označuje se jako strana „Dal“.

Druhy účtů:

Rozvahové účty          Aktivní účty     Vznikají rozpisem aktivních položek.

Pasivní účty    Vznikají rozpisem pasivních položek.

 

Výsledkové účty        

Náklady – Vyjadřují vynaložené prostředky na činnost podniku.

Výnosy – Vyjadřují peněžní nebo hmotné výsledky činnosti podniku.

Závěrkové účty

Počáteční účet rozvážný

 • Slouží k otevírání účtů, aby nebyla porušena zásada podvojnosti.

Konečný účet rozvážný

 • Slouží k převodu konečných zůstatků rozvahových účtů, aby nebyla porušena podvojnost.

Účet zisků a ztráty

 • Slouží k zjištění hospodářského výsledku převodem nákladů a výnosů, aby nebyla porušena podvojnost.

Podrozvahové účty – Na podrozvahových účtech je zachycen majetek, který účetní jednotka používá, ale není jejím vlastnictvím.

Směrná účtová osnova:

 • Nedílnou součástí podvojného účetnictví je směrná účetní osnova, kterou vydává Ministerstvo financí, jako nástroj pro standardizaci celého účetnictví a naleznete jí
 • Existují účetní osnovy pro podnikatele, příspěvkové a rozpočtové organizace, banky a státní správu.
 • Účtová osnova je členěna do skupin, což je dvojmístné číslo, a tyto skupiny jsou rozděleny do tříd. Podrobnější členění je na syntetické a analytické účty.

Syntetické účty

 • Jsou označeny trojmístným číslem a jsou to účty souhrnné.

Analytické účty

 • Podrobně rozepisují jednotlivé syntetické účty. Peněžní částky na analytických účtech musí odpovídat částce uvedené na syntetickém účtu. Tvoří se přidáním číslice nebo číslic k příslušnému syntetickému účtu.
 • Každá firma si sama vytvoří účtový rozvrh dle zákona, ve kterém jsou uvedeny syntetické a analytické účty, které firma používá, opatřené trojmístným číselným kódem a názvem.
 • V případě, že během roku nastane situace, kdy pro zaúčtování nového případu chybí v účtové osnově příslušný účet, účtová osnova se o tento účet doplní.
LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy